Программа работ

Piedāvājam sekojošus pakalpojuma veidus – deratizācija, dezinsekcija, dezinfekcija, fumigācija, auto transporta dezinfekcija ( Licences Nr. 7 ).
Obligātā grauzēju un citu kaitēkļu apkarošana tiek veikta pamatojoties uz:
MK noteikumiem Nr. 203 no 01.06.99.
LR Labklājības ministrijas pavēli Nr. 138 no 05.12.93.
Tiks veikta objekta teritorijas uzturēšana sanitāriem noteikumiem atbilstošā kārtībā, nepieļaujot grauzēju un citu insektu apdzīvotību.
Izstrādāsim integrēto kaitēkļu kontroles programmu.
Programmas uzdevumi:
Noteikt kaitēkļu okupētās platības un kaitēkļu sugu.
Izteikt rekomendācijas par kaitēkļu iznīcināšanu un aizsardzību pret tiem.
Veikt kaitēkļu monitoringu.
Ievest uzņēmumā kaitēkļu novērošanas un veik to iznīcināšanas pasākumu reģistrācijas žurnālu.
IKV process sastāv no sekojošiem posmiem :
Izsmeļoša inspekcija – inspekcija sniedz vērtīgu informāciju, kas palīdz pieņemt pareizu lēmumu par to, kā kontrolēt kaitēkļus.
Nepieciešmās ierīces – monitoringa slazdi.
Riska platību identifikācija. Tādas platības ir jāpārbauda un jāapkalpo ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Visu apstākļu, kas veicina vai var veicināt kaitēkļu izplatību, identifikācija un noteikšana.
Identifikācija – kontroles principus nosaka kaitēkļu dzīves vieta un uzvedība. Precīza kaitēkļu identifikācija palīdz izvēlēties pareizo kontroles metodi – piem. slazdus vai pesticīdus.
Sanitārie pasākumi – visas ēkas, kurās ir sastopami kaitēkļi, ir potenciālas infekciju izplatīšanās vietas. Labs sanitārais stāvoklis var aizšķērsot ceļu
kaitēkļiem, kuri meklē izdzīvošanas avotus t.i. pārtika, ūdens, uzturēšanās vietu.
Apstākļi, kas veicina kaitēkļu izplatību – izmētāti atkritumi, nekārtīgas atkritumu tvertnes, vispārēja netīrība.
Apstākļi, kas veicina kaitēkļu izdzīvošanu – apmetas uz dzīvi siltās, mitrās vietās, tās varētu būt virtuves, kur bieži izlīst vai izbirst pārtikas produkti.

Apstākļi, kas veicina kaitēkļu izplatību telpās – plaisas grieztos un sienās, ūdens caurules, sildīšanas un dzesēšanas sistēmas, plaisas starpsienās – tie ir ceļi, pa kuriem kaitēkļi izplatās telpās.
Prevencija – jeb aizsardzība ir ilgstošākais no visiem posmiem IKV sistēmā. Darbā izmantojot monitoringu un prevenciju un daudz mazākā mērā ķīmisko kontroli, nepieciešams vislielāko uzmanību pievērst
kaitēkļiem. Tad varēs radīt apstākļus, kuros kaitēkļi nevarēs izdzīvot – tātad tie aizies vai mirs.
Monitorings ( apsekošana ) – ir daļa no regulārajiem pakalpojumiem, ko sniedz pamatojoties uz noslēgto līgumu starp uzņēmumu un IKV programmas izpildītāju. Tā ir inspekcijas sākuma daļa. Lai varētu samazināt lietojamo pesticīdu daudzumu, monitorings jāveic biežāk nekā parasti. IKV programma iesaka to veikt 1x mēnesī.
Neķīmisko metožu pielietojums – pielietojot šo metodi, objektā var veikt
,, drošu “ kaitēkļu kontroli, nekaitējot apkārtējo cilvēku veselībai.
Šķēršļu radīšana, slazdi, insekticīdu lampu izmantošana, lipīgo līdzekļu un netoksisko līdzekļu pielietošana.
Ķīmisko metožu pielietošana – izmanto insekticīdus un rodenticīdus. Tiem ir liela nozīme IKV procesā. Tos izmanto galvenokārt, ja kaitēkļi apdraud cilvēku veselību vai ražojamās produkcijas kvalitāti.
Izvērtēšana – IKV programmu raksturo dažādu līdzekļu izmantošana, lai sasniegtu augstu efektivitāti. Procesā šie līdzekļi var tikt mainīti, atkarībā no vietas un kaitēkļu izmaiņām. Veicot kārtējo inspekciju, jārīkojas tā, it kā tā būtu pirmā reize t.i. viss ļoti rūpīgi jāpārbauda, jāizpēta.
Aizbaidīšana – izmanto grauzēju, kukaiņu, putnu, aizbaidīšanai tajos gadījumos, kad objekts ir bijis 100% tīrs no kaitēkļiem.

Deratizācija tiek veikta izmantojot speciālos konteinerus ēsmu izlikšanai. Līguma noslēgšanas gadījumā, tiek garantēta darbu veikšana atbilstoši atļautajām sanitārajām normām, izmantojot Latvijas Republikā sertificētos preparātus.
Sanitārajos pasākumos izmantojam plašu preparātu klāstu, kas garantē darba rezultātus.
Dezinsekcijā tiek izmantoti mikrokapsulēti insekticīdi. Šī insekticīda forma nodrošina ilgu un efektīvu insektu iznīcināšānu uz visām virsmām. Preparātam nav smakas un tas nebojā apstrādājamās virsmas